Общи условия

Предмет на обшите правила и условия.

Настоящите общи правила и условия имат за свой предмет продажбата на туристически услуги.Конкретните условия и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за организирано туристическо настаняване, туристическия ваучер и/или издадени други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.

Резервация и записване:
Резервация се прави в офиса на туристическата агенция, при оторизираните му агенти, по тeлефон, е-mail или чрез резервационната система на Сайта на КООП Холидейс - http://www.coopholidays.bg

Цени и плащане:

Плащанията по настоящия договор се извършват от Потребителя в левове по официалния курс на БНБ към деня на плащането. В случай на растеж на курса на щатския долар /USD/ или евро /EUR/ към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената по Договора.

Плащания се приемат в брой, с дебитна/кредитна карта или по банков път по сметка на Туристическата агенция.

IBAN : BG90CECB979010G8144601

Депозит - Ако не е упоменато друго размерът на депозита е 50% от общата сума.Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор.

Права и задължения на страните:

Туроператорът се задължава:

Да предостави в съответствие с условията по този договор туристически услуги,заплатени от Потребителя;

Да уведоми Потребителя ,когато направи значителна промяна в някоя от съществуващите клаузи на договора за правата му по чл. 89 от Закона за туризма;

Да има сключен застрахователен договор по чл.42 от ЗТ със застрахователна компания ЗАД "Алианц България".

Права на Туроператора:

Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ;

Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, без промяна в общата цена, заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или друга основателна причина.

Потребителят се задължава:

Да осигури необходимите на агенцията лични документи / лична карта или паспорт/, оформени в съответствие със законите на Р. България;

Да заплати в пълен размер и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическото настаняване.

Потребителят има право:

В срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за прехвърлянето ,както и с права и задължения на трето лице;

При желание да си направи застраховка „отмяна на пътуване” до 5 дни след извършването на първоначалното плащане по резервацията и при не по-малко от 30дни до пътуването. Застраховката се прави срещу допълнително заплащане.

Настаняване:

Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 – 15.00часа, а освобождаването на стаите след 10.00 -12.00часа в зависимост от конкретните политики в избрания хотел. Туроператорът може предварително да е уведомил Потребителя за друг по-ранен час на отпътуване, с който последният следва да се съобрази;

Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.

Спорове и рекламации:

Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно единствено и само в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

В случай че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора, писмено или устно в срок от 14 дни от завръщането си, в офисите на Туроператора. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв тристранно подписан протокол или рекламация.

Други условия:

Договорът и общите правила и условия са неразделна част от него и са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.